Bhaktamar Stotra in English

Bhaktamar Stotra in English

Bhaktamar Stotra English Lyrics

Bhaktamara-pranata-maulimani-prabhana -mudyotakam dalita-papa-tamovitanam |
Samyak pranamya jina padayugam yugada-valambanam bhavajale patatam jananam || 1||

Yah sanstutah sakala-vangaya- tatva-bodha-d -ud bhuta- buddhipatubhih suralokanathaih|
Stotrairjagattritaya chitta-harairudaraihstoshye kilahamapi tam prathamam jinendram || 2||

Buddhya vinaapi vibudharchita padapithastotum samudyata matirvigatatrapoaham |
Balam vihaya jalasansthitamindu bimba -manyah ka ichchhati janah sahasa grahitum || 3 ||

Vaktum gunan gunasamudra shashankkantankaste kshamah suragurupratimoapi buddhya |
Kalpanta – kal – pavanoddhata – nakrachakramko va taritumalamambunidhim bhujabhyam || 4 |

 Soaham tathapi tava bhakti vashanmunishakartum stavam vigatashaktirapi pravrittah |
Prityaaatmaviryamavicharya mrigo mrigendramnabhyeti kim nijashishoh paripalanartham || 5 ||

Alpashrutam shrutavatam parihasadhamtvad bhaktireva mukharikurute balanmam |
Yatkokilah kila madhau madhuram virautitachcharuchuta – kalikanikaraikahetu || 6||

Tvatsanstavena bhavasantati – sannibaddhampapam kshanat kshayamupaiti sharira bhajam |
Akranta – lokamalinilamasheshamashusuryanshubhinnamiva sharvaramandhakaram || 7||

Matveti nath! Tav sanstavanam mayeda -marabhyate tanudhiyapi tava prabhavat |
Cheto harishyati satam nalinidaleshumuktaphala – dyutimupaiti nanudabinduh || 8 ||

 Astam tava stavanamastasamasta – doshamtvatsankathaapi jagatam duritani hanti |
Dure sahastrakiranah kurute prabhaivapadmakareshu jalajani vikashabhanji || 9||

Natyad -bhutam bhuvana-bhushana bhutanathabhutaira gunair -bhuvi bhavantamabhishtuvantah
Tulya bhavanti bhavato nanu tena kim vabhutyashritam ya iha natmasamam karoti || 10 ||

Drishtava bhavantamanimesha-vilokaniyamnanyatra toshamupayati janasya chakshuh |
Pitva payah shashikaradyuti dugdha sindhohksharam jalam jalanidherasitum ka ichchhet || 11 ||

Yaih shantaragaruchibhih paramanubhistavamnirmapitastribhuvanaika lalama-bhuta|
Tavanta eva khalu teapyanavah prithivyamyatte samanamaparam na hi rupamasti || 12 ||

 Vaktram kva te suranaroraganetraharinihshesha – nirjita-jagat tritayopamanam |
Bimbam kalanka-malinam kva nishakarasyayad vasare bhavati pandupalashakalpam || 13 ||

Sampurnamannala – shashankakalakalapshubhra gunastribhuvanam tava langhayanti |
Ye sanshritas -trijagadishvara nathamekamkastan -nivarayati sancharato yatheshtam || 14 ||

Chitram kimatra yadi te tridashanganabhir -nitam managapi mano na vikara – margam |
Kalpantakalamaruta chalitachalenakim mandaradrishikhiram chalitam kadachit || 15 ||

Nirdhumavartipavarjita – tailapurahkritsnam jagattrayamidam prakati-karoshi |
Gamyo na jatu marutam chalitachalanamdipoaparastvamasi nath jagatprakashah || 16 ||

 Nastam kadachidupayasi na rahugamyahspashtikaroshi sahasa yugapajjaganti |
Nambhodharodara – niruddhamahaprabhavahsuryatishayimahimasi munindra! Loke || 17 ||

Nityodayam dalitamohamahandhakaramgamyam na rahuvadanasya na varidanam |
Vibhrjate tava mukhabjamanalpa kantividyotayajjagadapurva – shashankabimbam || 18 ||

Kim sharvarishu shashinaahni vivasvata vayushmanmukhendu – daliteshu tamassu natha
Nishmanna shalivanashalini jiva lokekaryam kiyajjaladharair – jalabhara namraih || 19 ||

Gyanam yatha tvayi vibhati kritavakashamnaivam tatha hariharadishu nayakeshu
Tejah sphuranmanishu yati yatha mahatvamnaivam tu kacha – shakale kiranakuleapi || 20 ||

 Manye varam hari-haradaya eva drishtadrishteshu yeshu hridayam tvayi toshameti |
Kim vikshitena bhavata bhuvi yena nanyahkashchinmano harati natha! Bhavantareapi || 21 ||

Strinam shatani shatasho janayanti putrannanya sutam tvadupamam janani prasuta|
Sarva disho dadhati bhani sahastrarashmimprachyeva dig janayati sphuradanshujalam || 22 ||

Tvamamananti munayah paramam pumansa-madityavarnamamalam tamasah parastat |
Tvameva samyagupalabhya jayanti mrityumnanyah shivah shivapadasya munindra! Panthah || 23 ||

Tvamavyayam vibhumachintyamasankhyamadyambrahmanamishvaramanantamanangaketum
Yogishvaram viditayogamanekamekamgyanasvarupamamalam pravadanti santah || 24 ||

 Buddhastvameva vibudharchita buddhi bodhat ,tvam shankaroasi bhuvanatraya shankaratvat |
Dhataasi dhira ! Shivamarga-vidhervidhanat ,vyaktam tvameva bhagavan ! Purushottamoasi || 25 ||

Tubhyam namastribhuvanartiharaya natha |tubhyam namah kshititalamalabhushanaya |
Tubhyam namastrijagatah parameshvaraya,tubhyam namo jina ! Bhavodadhi shoshanaya || 26 ||

Ko vismayoatra yadi nama gunairasheshais -tvam sanshrito niravakashataya munisha!
Doshairupatta vividhashraya jatagarvaih,svapnantareapi na kadachidapikshitoasi || 27 ||

Uchchairashoka-tarusanshritamunmayukha-mabhati rupamamalam bhavato nitantam |
Spashtollasatkiranamasta-tamovitanambimbam raveriva payodhara parshvavarti || 28 ||

 Simhasane manimayukhashikhavichitre,vibhrajate tava vapuh kanakavadatam |
Bimbam viyadvilasadanshulata – vitanam,tungodayadri – shirasiva sahastrarashmeh || 29 ||

Kundavadata – chalachamara – charushobham,vibhrajate tava vapuh kaladhautakantam |
Udyachchhashanka – shuchinirjhara – varidhara-,muchchaistatam sura gireriva shatakaumbham || 30 ||

Chhatratrayam tava vibhati shashankakanta-muchchaih sthitam sthagita bhanukara – pratapam |
Muktaphala – prakarajala – vivriddhashobham,prakhyapayattrijagatah parameshvaratvam || 31 ||

Gambhirataravapurita – digvibhagas -trailokyaloka – shubhasangama bhutidakshah |
Saddharmarajajayaghoshana – ghoshakah san ,khe dundubhirdhvanati te yashasah pravadi || 32 ||

 Mandara – sundaranameru – suparijatasantanakadikusumotkara-vrishtiruddha |
Gandhodabindu – shubhamanda – marutprapata,divya divah patita te vachasam tatirva || 33 ||

Shumbhatprabhavalaya – bhurivibha vibhoste,lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti |
Prodyad -divakara – nirantara bhurisankhyadiptya jayatyapi nishamapi soma-saumyam || 34 ||

Svargapavargagamamarga – vimarganeshtah,saddharmatatvakathanaika – patustrilokyah |
Divyadhvanirbhavati te vishadarthasatvabhashasvabhava – parinamagunaih prayojyah || 35 ||

Unnidrahema – navapankaja – punjakanti,paryullasannakhamayukha-shikhabhiramau |
Padau padani tava yatra jinendra ! Dhattahpadmani tatra vibudhah parikalpayanti || 36 ||

 Ittham yatha tava vibhutirabhujjinendra,dharmopadeshanavidhau na tatha parasya |
Yadrik prabha dinakritah prahatandhakara,tadrik -kuto grahaganasya vikashinoapi | 37 ||

Shchyotanmadavilavilola-kapolamulamattabhramad -bhramaranada – vivriddhakopam |
Airavatabhamibhamuddhatamapatantandrisht va bhayam bhavati no bhavadashritanam || 38 ||

Bhinnebha – kumbha – galadujjavala – shonitakta,muktaphala prakara – bhushita bhumibhagah |
Baddhakramah kramagatam harinadhipoapi,nakramati kramayugachalasanshritam te || 39 ||

Kalpantakala – pavanoddhata – vahnikalpam,davanalam jvalitamujjavalamutsphulingam |
Vishvam jighatsumiva sammukhamapatantam,tvannamakirtanajalam shamayatyashesham || 40 ||

 Raktekshanam samadakokila – kanthanilam, krodhoddhatam phaninamutphanamapatantam |
Akramati kramayugena nirastashankas -tvannama nagadamani hridi yasya punsah || 41 ||

Valgatturanga gajagarjita – bhimanada-majau balam balavatamapi bhupatinam !
Udyaddivakara mayukha – shikhapaviddham,tvat -kirtanat tama ivashu bhidamupaiti || 42 ||

Kuntagrabhinnagaja – shonitavarivahavegavatara – taranaturayodha – bhime |
Yuddhe jayam vijitadurjayajeyapakshas -tvatpada pankajavanashrayino labhante || 43 ||

Ambhaunidhau kshubhitabhishananakrachakra-pathina pithabhayadolbanavadavagnau
Rangattaranga – shikharasthita – yanapatras -trasam vihaya bhavatahsmaranad vrajanti || 44 ||

Ud bhutabhishanajalodara – bharabhugnahshochyam dashamupagatashchyutajivitashah |
Tvatpadapankaja-rajoamritadigdhadeha,martya bhavanti makaradhvajatulyarupah || 45 ||

Apada – kanthamurushrrinkhala – veshtitanga,gadham brihannigadakotinighrishtajanghah |
Tvannamamantramanisham manujah smarantah,sadyah svayam vigata-bandhabhaya bhavanti ||46||

Mattadvipendra – mrigaraja – davanalahisangrama – varidhi – mahodara-bandhanottham |
Tasyashu nashamupayati bhayam bhiyeva,yastavakam stavamimam matimanadhite || 47 ||

Stotrastrajam tava jinendra ! Gunairnibaddham,bhaktya maya vividhavarnavichitrapushpam |
Dhatte jano ya iha kanthagatamajasram,tam manatungamavasha samupaiti lakshmih || 48 ||

According to Hindu Mythology chanting of Bhaktamar Stotra regularly is the most powerful way to please Bhaktamar and get his blessing.

भक्तामर स्तोत्र हिन्दी

Daily recitate Bhaktamar Stotra in English to please Bhagwan Adinath.

Click below to download Bhaktamar Stotra in English PDF /MP3

Translate »