Chandra Kavacham

Chandra Kavacham | चन्द्र कवच   

अथ चन्द्र कवचम्

शशी पातु शिरोदेशं भालं पातु कलानिधिः ।
चक्षुषी चन्द्रमाः पातु श्रुती पातु निशापतिः ॥ 1 ॥

प्राणं क्षपकरः पातु मुखं कुमुदबान्धवः ।
पातु कण्ठं च मे सोमः स्कन्धे जैवातृकस्तथा ॥ 2 ॥

करौ सुधाकरः पातु वक्षः पातु निशाकरः ।
हृदयं पातु मे चन्द्रो नाभिं शङ्करभूषणः ॥ 3 ॥

मध्यं पातु सुरश्रेष्ठः कटिं पातु सुधाकरः ।
ऊरू तारापतिः पातु मृगाङ्को जानुनी सदा ॥ 4 ॥

अब्धिजः पातु मे जङ्घे पातु पादौ विधुः सदा ।
सर्वाण्यन्यानि चाङ्गानि पातु चन्द्रोखिलं वपुः ॥ 5 ॥

फलश्रुतिः
एतद्धि कवचं दिव्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम् ।
यः पठेच्छृणुयाद्वापि सर्वत्र विजयी भवेत् ॥ 6 ॥

॥ इति श्रीचन्द्र कवचं सम्पूर्णम् ॥

 

According to Hindu Mythology chanting of Chandra Kavacham regularly is the most powerful way to please God Chandra and get his blessing.

How to Recite Chandra Kavacham

To get the best result you should do recitation of Chandra Kavacham early morning after taking bath and in front of God Chandra Idol or picture. You should first understand the Chandra Kavacham meaning in hindi to maximize its effect.

Benefits of Chandra Kavacham

Regular recitation of Chandra Kavacham gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

Chandra Kavacham in Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi/English

Use Google Translator to get Chandra Kavacham in language of your choice.

Download Chandra Kavacham

By clicking below you can Free Download  Chandra Kavacham in PDF format or also can Print it.

Translate »