Durga Saptashloki in English

Sri Durga Saptashloki English Lyrics

Om asya shrii-durgaa-sapta-shlokii-stotra-mahaa-mantrasya
Naaraayanna rssih | anussttupa-aadiini chanda-amsi |
Shrii-mahaakaalii-mahaalakssmii-mahaasarasvatyo devataah |
Shrii jagad-ambaa-priityi-artha paatthe viniyogah ||

Jnyaaninaam-api ceta-amsi devi bhagavatii hi saa |
Balaad-aakrssya mohaaya mahaa-maayaa praya-[i]cchati ||1||

Durge smrtaa harasi bhiitim-ashessa-jantoh
Svasthaih smrtaa matim-atiiva shubhaam dadaasi |
Daaridraya-duhkha-bhaya-haarinni kaa tvad-anyaa
Sarvoa-upakaara-karannaaya sada-aarda cittaa ||2||

Sarva-manggala-maangalye shive sarvaartha-saadhike |
Sharannye tryi-ambake gauri naaraayanni namostu te ||3||

Sharannaagata-diina-arta-paritraanna-paraayanne |
Sarvasy-aarti-hare devi naaraayanni namostu te ||4||

Sarva-svaruupe sarveshe sarva-shakti-samanvite |
Bhayebhyas-traahi no devi durge devii namostu te ||5||

Rogaan-ashessaan-apahamsi tussttaa russttaa tu kaamaan sakalaan-abhiissttaan |
Tvaam-aashritaanaam na vipan-naraannaam tvaam-aashritaa hyi-aashraya-taam prayaanti ||6||

Sarva-abaadhaa-prashamanam trai-lokyasya-akhilea-ishvari |
Evam-eva tvayaa kaaryam-asmad-vairi vinaashanam ||7||

According to Hindu Mythology chanting of Durga Saptashloki in english regularly is the most powerful way to please Goddess Durga and get her blessing.

Download Durga Saptashloki in English MP3

By clicking below you can Free Download Durga Saptashloki in English PDF format or also can print it.

Translate »