Ganpati/Ganesh Stotra in English

Ganpati/Ganesh Stotra in English

Ganpati/Ganesh Stotra English Lyrics

Pranamya shirasa devam gauri-putram vinayakam |
Bhaktavasam smarennityam ayuh-kamartha-siddhaye || 1 ||

Prathamam vakra-tundam cha eka-dantam dvitiyakam |
Tritiyam krishna-pingaksham, gaja-vaktram chaturthakam || 2 ||

Lambodaram panchamam cha shashtham vikatameva cha |

Saptamam vighna-rajendram dhumra-varnam tathashtamam || 3 ||

Navamam bhala-chandram cha dashamam tu vinayakam |

Ekadashamam gana-patim dvadasham tu gajananam || 4 ||

Dvadashaitani namani trisandhyam yah pathen_narah |

Na cha vighna-bhayam tasya sarva-siddhi-karah prabhuh || 5 ||

Vidyarthi labhate vidyam dhanarthi labhate dhanam |

Putrarthi labhate putranmoksharthi labhate gatim || 6 ||

Japedganapati-stotram shadbhirmasaih phalam labhet |

Samvatsarena siddhim cha labhate natra samshayah || 7 ||

Ashtebhyo brahmanebhyashcha likhitva yah samarpayet |

Tasya vidya bhavetsarva ganeshasya prasadatah || 8 ||

According to Hindu Mythology chanting of Ganpati/Ganesh Stotra in English regularly is the most powerful way to please God Ganesh/ganpati and get his blessing.

Download Ganpati/Ganesh Stotra in English MP3

By clicking below you can Free Download Ganpati/Ganesh Stotra in English PDF format or also can print it.

 

Translate »