Narayana Stotram | नारायण स्तोत्र

Narayana Stotram  

नारायण स्तोत्रम

नारायण नारायण जय गोविन्द हरे ॥

नारायण नारायण जय गोपाल हरे ॥

 करुणापारावार वरुणालयगम्भीर नारायण ॥ 1 ॥

घननीरदसङ्काश कृतकलिकल्मषनाशन नारायण ॥ 2 ॥

 यमुनातीरविहार धृतकौस्तुभमणिहार नारायण ॥ 3 ॥

पीताम्बरपरिधान सुरकल्याणनिधान नारायण ॥ 4 ॥

 मञ्जुलगुञ्जाभूष मायामानुषवेष नारायण ॥ 5 ॥

राधाधरमधुरसिक रजनीकरकुलतिलक नारायण ॥ 6 ॥

 मुरलीगानविनोद वेदस्तुतभूपाद नारायण ॥ 7 ॥

बर्हिनिबर्हापीड नटनाटकफणिक्रीड नारायण ॥ 8 ॥

 वारिजभूषाभरण राजीवरुक्मिणीरमण नारायण ॥ 9 ॥

जलरुहदलनिभनेत्र जगदारम्भकसूत्र नारायण ॥ 10 ॥

 पातकरजनीसंहार करुणालय मामुद्धर नारायण ॥ 11 ॥

अघ बकहयकंसारे केशव कृष्ण मुरारे नारायण ॥ 12 ॥

 हाटकनिभपीताम्बर अभयं कुरु मे मावर नारायण ॥ 13 ॥

दशरथराजकुमार दानवमदसंहार नारायण ॥ 14 ॥

 गोवर्धनगिरि रमण गोपीमानसहरण नारायण ॥ 15 ॥

सरयुतीरविहार सज्जन‌ऋषिमन्दार नारायण ॥ 16 ॥

 विश्वामित्रमखत्र विविधवरानुचरित्र नारायण ॥ 17 ॥

ध्वजवज्राङ्कुशपाद धरणीसुतसहमोद नारायण ॥ 18 ॥

 जनकसुताप्रतिपाल जय जय संस्मृतिलील नारायण ॥ 19 ॥

दशरथवाग्धृतिभार दण्डक वनसञ्चार नारायण ॥ 20 ॥

 मुष्टिकचाणूरसंहार मुनिमानसविहार नारायण ॥ 21 ॥

वालिविनिग्रहशौर्य वरसुग्रीवहितार्य नारायण ॥ 22 ॥

 मां मुरलीकर धीवर पालय पालय श्रीधर नारायण ॥ 23 ॥

जलनिधि बन्धन धीर रावणकण्ठविदार नारायण ॥ 24 ॥

 ताटकमर्दन राम नटगुणविविध सुराम नारायण ॥ 25 ॥

गौतमपत्नीपूजन करुणाघनावलोकन नारायण ॥ 26 ॥

 सम्भ्रमसीताहार साकेतपुरविहार नारायण ॥ 27 ॥

अचलोद्धृतचञ्चत्कर भक्तानुग्रहतत्पर नारायण ॥ 28 ॥

 नैगमगानविनोद रक्षित सुप्रह्लाद नारायण ॥ 29 ॥

भारत यतवरशङ्कर नामामृतमखिलान्तर नारायण ॥ 30 ॥

According to Hindu Mythology chanting of Narayana Stotram regularly is the most powerful way to please God Vishnu and get his blessing.

How to chant Narayana Stotram

नारायण स्तोत्रम का पाठ

To get the best result you should do recitation of Narayana Stotram early morning after taking bath in front of God Vishnu Idol or picture. You should first understand the Narayana Stotram meaning in hindi to maximize its effect.

Benefits of Narayana Stotram

नारायण स्तोत्रम पाठ के लाभ

Regular recitation of Narayana Stotram gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

Narayana Stotram in Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi/English

Use Google Translator to get Narayana Stotramin language of your choice.

Download Narayana Stotram MP3/PDF

नारायण स्तोत्र MP3/PDF डाउनलोड

By clicking below you can Free Download  Narayana Stotram in PDF format or also can Print it.

Translate »