Rahu Stotram

Rahu Stotram Image:

राहुस्तोत्रम्
अस्य श्रीराहुस्तोत्रस्य वामदेव ऋषिः । गायत्री छन्दः । राहुर्देवता ।
राहुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥
राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिकाचित्तनन्दनः ।
अर्धकायः सदाक्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः ॥ १ ॥
रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुमीतिदः ।
ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः ॥ २ ॥
कालदृष्टिः कालरुपः श्रीकष्ठह्रदयाश्रयः ।
विधुंतुदः सैंहिकेयो घोररुपो महाबलः ॥ ३ ॥
ग्रहपीडाकरो द्रंष्टी रक्तनेत्रो महोदरः ।
पञ्चविंशति नामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः ॥ ४ ॥
यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् ।
विरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशूंस्तथा ॥ ५ ॥
ददाति राहुस्तस्मै यः पठते स्तोत्रमुत्तमम् ।
सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः ॥ ६ ॥ ॥
इति श्रीस्कन्दपुराणे राहुस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

According to Hindu Mythology chanting of Rahu Stotram regularly is the most powerful way to please God Rahu and get his blessing.

How to Recite Rahu Stotram
To get the best result you should do recitation of Rahu Stotram in evening after taking bath and in front of God Rahu Idol or picture. You should first understand the Rahu Stotram meaning in hindi to maximize its effect.

Benefits of Rahu Stotram
Regular recitation of Rahu Stotram gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

Rahu Stotram in Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi/English
Use Google Translator to get Rahu Stotram in language of your choice.

Download Rahu Stotram
By clicking below you can Free Download Rahu Stotram in PDF format or also can Print it.