Santoshi Chalisa

Santoshi Chalisa In Hindi

संतोषीचालीसा
ll दोहा ll
बन्दौंसन्तोषीचरणरिद्धि-सिद्धिदातार।
ध्यानधरतहीहोतनरदुःखसागरसेपार॥
भक्तनकोसन्तोषदेसन्तोषीतवनाम।
कृपाकरहुजगदम्बअबआयातेरेधाम॥
जयसन्तोषीमातअनूपम।शान्तिदायिनीरूपमनोरम॥
सुन्दरवरणचतुर्भुजरूपा।वेशमनोहरललितअनुपा॥
श्‍वेताम्बररूपमनहारी।माँतुम्हारीछविजगसेन्यारी॥
दिव्यस्वरूपाआयतलोचन।दर्शनसेहोसंकटमोचन॥
जयगणेशकीसुताभवानी।रिद्धि- सिद्धिकीपुत्रीज्ञानी॥
अगमअगोचरतुम्हरीमाया।सबपरकरोकृपाकीछाया॥
नामअनेकतुम्हारेमाता।अखिलविश्‍वहैतुमकोध्याता॥
तुमनेरूपअनेकोंधारे।कोकहिसकेचरित्रतुम्हारे॥
धामअनेककहाँतककहिये।सुमिरनतबकरकेसुखलहिये॥
विन्ध्याचलमेंविन्ध्यवासिनी।कोटेश्वरसरस्वतीसुहासिनी॥
कलकत्तेमेंतूहीकाली।दुष्‍टनाशिनीमहाकराली॥
सम्बलपुरबहुचराकहाती।भक्तजनोंकादुःखमिटाती॥
ज्वालाजीमेंज्वालादेवी।पूजतनित्यभक्तजनसेवी॥
नगरबम्बईकीमहारानी।महालक्ष्मीतुमकल्याणी॥
मदुरामेंमीनाक्षीतुमहो।सुखदुखसबकीसाक्षीतुमहो॥
राजनगरमेंतुमजगदम्बे।बनीभद्रकालीतुमअम्बे॥
पावागढ़मेंदुर्गामाता।अखिलविश्‍वतेरायशगाता॥
काशीपुराधीश्‍वरीमाता।अन्नपूर्णानामसुहाता॥
सर्वानन्दकरोकल्याणी।तुम्हींशारदाअमृतवाणी॥
तुम्हरीमहिमाजलमेंथलमें।दुःखदारिद्रसबमेटोपलमें॥
जेतेऋषिऔरमुनीशा।नारददेवऔरदेवेशा।
इसजगतीकेनरऔरनारी।ध्यानधरतहैंमाततुम्हारी॥
जापरकृपातुम्हारीहोती।वहपाताभक्तिकामोती॥
दुःखदारिद्रसंकटमिटजाता।ध्यानतुम्हाराजोजनध्याता॥
जोजनतुम्हरीमहिमागावै।ध्यानतुम्हाराकरसुखपावै॥
जोमनराखेशुद्धभावना।ताकीपूरणकरोकामना॥
कुमतिनिवारिसुमतिकीदात्री।जयतिजयतिमाताजगधात्री॥
शुक्रवारकादिवससुहावन।जोव्रतकरेतुम्हारापावन॥
गुड़छोलेकाभोगलगावै।कथातुम्हारीसुनेसुनावै॥
विधिवतपूजाकरेतुम्हारी।फिरप्रसादपावेशुभकारी॥
शक्ति- सामरथहोजोधनको।दान- दक्षिणादेविप्रनको॥
वेजगतीकेनरऔनारी।मनवांछितफलपावेंभारी॥
जोजनशरणतुम्हारीजावे।सोनिश्‍चयभवसेतरजावे॥
तुम्हरोध्यानकुमारीध्यावे।निश्‍चयमनवांछितवरपावै॥
सधवापूजाकरेतुम्हारी।अमरसुहागिनहोवहनारी॥
विधवाधरकेध्यानतुम्हारा।भवसागरसेउतरेपारा॥
जयतिजयतिजयसंकटहरणी।विघ्नविनाशनमंगलकरनी॥
हमपरसंकटहैअतिभारी।वेगिखबरलोमातहमारी॥
निशिदिनध्यानतुम्हारोध्याता।देहभक्तिवरहमकोमाता॥
यहचालीसाजोनितगावे।सोभवसागरसेतरजावे॥

According to Hindu Mythology chanting of Santoshi Chalisa regularly is the most powerful way to please Goddess Santoshi and get her blessing.

How to chant Santoshi Chalisa

To get the best result you should do recitation of Santoshi Chalisa early morning after taking bath and in front of Goddess Santoshi Idol or picture. You should first understand the Santoshi Chalisa meaning in hindi to maximize its effect.

Benefits of Santoshi  Chalisa

Regular recitation of Santoshi Chalisa gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

Santoshi Chalisa Image:

Santoshi  Chalisa in Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi/English

Use Google Translator to get Santoshi Chalisa in language of your choice.

Download Santoshi Chalisa

By clicking below you can Free Download  Santoshi Chalisa in PDF format or also can Print it.

(Visited 30 times, 1 visits today)