Sree Venkatesha Mangalaasaasanam

Sree Venkatesha Mangalaasaasanam

श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधये‌உर्थिनाम् ।
श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥

लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रम चक्षुषे ।
चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 2 ॥

श्रीवेङ्कटाद्रि शृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रये ।
मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥

सर्वावय सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसाम् ।
सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥

नित्याय निरवद्याय सत्यानन्द चिदात्मने ।
सर्वान्तरात्मने शीमद्-वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 5 ॥

स्वत स्सर्वविदे सर्व शक्तये सर्वशेषिणे ।
सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 6 ॥

परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने ।
प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 7 ॥

आकालतत्त्व मश्रान्त मात्मना मनुपश्यताम् ।
अतृप्त्यमृत रूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 8 ॥

प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना ।
कृपया‌உ‌உदिशते श्रीमद्-वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 9 ॥

दया‌உमृत तरङ्गिण्या स्तरङ्गैरिव शीतलैः ।
अपाङ्गै स्सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 10 ॥

स्रग्-भूषाम्बर हेतीनां सुषमा‌உ‌உवहमूर्तये ।
सर्वार्ति शमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 11 ॥

श्रीवैकुण्ठ विरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे ।
रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 12 ॥

श्रीमत्-सुन्दरजा मातृमुनि मानसवासिने ।
सर्वलोक निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 13 ॥

मङ्गला शासनपरैर्-मदाचार्य पुरोगमैः ।
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥ 14 ॥

श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः

According to Hindu Mythology chanting of Sree Venkatesha Mangalaasaasanam   regularly is the most powerful way to please God Venkatesha and get his blessing.

How to chant Sree Venkatesha Mangalaasaasanam  

To get the best result you should do recitation of Sree Venkatesha Mangalaasaasanam   early morning after taking bath and in front of God Venkatesha Idol or picture. You should first understand the Sree Venkatesha Mangalaasaasanam   meaning in hindi to maximize its effect.

Benefits of Sree Venkatesha Mangalaasaasanam  

Regular recitation of Sree Venkatesha Mangalaasaasanam   gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

Sree Venkatesha Mangalaasaasanam   in Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi/English

Use Google Translator to get Sree Venkatesha Mangalaasaasanam   in language of your choice.

Download Sree Venkatesha Mangalaasaasanam  

By clicking below you can Free Download  Sree Venkatesha Mangalaasaasanam   in PDF format or also can Print it.