Vishnu Shatpadi | विष्णु षट्पदी

Vishnu Shatpadi  

विष्णु षट्पदी

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् ।
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 1 ॥

दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे ।
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥ 2 ॥

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवा‌உहं न मामकीनस्त्वम् ।
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 3 ॥

उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे ।
दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ 4 ॥

मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता‌உवता सदा वसुधाम् ।
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतो‌உहम् ॥ 5 ॥

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द ।
भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ 6 ॥

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ ।
इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥

 According to Hindu Mythology chanting of Vishnu Shatpadi regularly is the most powerful way to please God Vishnu and get his blessing.

How to chant Vishnu Shatpadi   

विष्णु षट्पदी का पाठ

To get the best result you should do recitation of Vishnu Shatpadi early morning after taking bath and in front of God Vishnu Idol or picture. You should first understand the Vishnu Shatpadi meaning in hindi to maximize its effect.

Benefits of Vishnu Shatpadi   

विष्णु षट्पदी के लाभ

Regular recitation of Vishnu Shatpadi gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

Vishnu Shatpadi    in Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi/English

Use Google Translator to get Vishnu Shatpadi in language of your choice.

Download Vishnu Shatpadi   MP3/PDF Download

विष्णु षट्पदी MP3/PDF डाउनलोड

By clicking below you can Free Download Vishnu Shatpadi in PDF format or also can Print it.

Translate »